1/72 Myasishchev M-17 Detail Set ( Modelsvit MVIT7224)